Otsing sellest blogist

UUS!!!

Rohusoometsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. 2.2. Rohusoometsad ...

kolmapäev, 5. oktoober 2022

Ühiskonnaliikmed

Ühiskonnaliikmed:

ÜHISKONNALIIKMED

SOTSIAALNE KIHISTUMINE

Milline võiks järgmine mudel välja näha?

KUIDAS SAAB INIMESI JAOTADA?

Kaks peamist viisi:
 • bioloogilised ehk kaasasündinud erinevused
 • sotsiaalsed ehk omandatud erinevused

Kihistumise mudelid

INIMVAJADUSED

Inimesed sünnivad võrdsena aga edaspidi pole kõik võrdsed!
Oluline näitaja on sotsiaalne kihistumine: rikkus, maine jne... järgi.
Teadlased on paika pannud viis ühiskonnamudelit, näitamaks kihistumist erinevates ühiskondades (või ka ajastutel). Inimesed on jagatud rikkuse järgi viide mudelisse (rikkad tipus ja vaesed põhjas).
Millised on ühiskonna klassid? Millest kujuneb staatus?
Mille järgi eristatakse inimesi?
Arutage paaris, millised on inimeste kõige olulisemad vajadused.
Pange kirja 5-6 vajadust, mida peate oluliseks.
Kihistumise mudel D - väga rikkaid ja vaeseid vähe. Keskklassi on kõige rohkem. Heaoluühiskonna järgmine aste.
Kihistumise mudel E - võrdsusel põhinev ühiskond. Enamik inimesi tipu lähedal, vaeste osakaal on üsna vähene. Postindustriaalse (võib-olla ka sotsialistliku) ühiskonna mudel.

MULTIKULTUURSUS

Multikultuursus on ühiskonna liik, kus elavad mitmed erinevad rahvad erinevate uskumuste ja harjumustega.
Vähemusrahvus - rahvus, keda on vähem kui riigi põhirahvust. Nt saamid Norras.

BIOLOOGILISED ERINEVUSED

- Sugu
- Vanus
- Vaimsed ja füüsilised võimed
- Rass
- Seksuaalne orientatsioon

SOTSIAALSED ERINEVUSED

- Haridustase
- Majanduslik jõukus (rikkus)
- elukoht
- maailmavaade
- kodakondsus
- religioosus
- perekondlik staatus

Sotsiaalne kihistumine:

 • SUGU
 • VANUS
 • VAIMSED JA FÜÜSILISED VÕIMED
 • RASS
 • SEKSUAALNE ORIENTATSIOON
 • HARIDUSTASE
 • MAJANDUSLIK JÕUKUS (RIKKUS)
 • ELUKOHT
 • MAAILMAVAADE
 • KODAKONDSUS
 • RELIGIOOSSUS
 • PEREKONDLIK STAATUS
Millised maad maailmas on sinu arvates tõeliselt multikultuuresed?
Kas rahvus on kaasasündinud omadus? Põhjenda.
Milliseid eeliseid annab kodakondsus inimesele?
Kas usk võib olla kaasasündinud? Põhjenda.
Millised on kõige paremini makstud ja kõige vähem makstud tööd?

Sooline võrdõiguslikkus

STEREOTÜÜBID

Sooline võrdõiguslikkus on naiste ja meeste võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus tööelus, hariduse omandamisel ning teistes ühiskonnaelu valdkondades osalemisel.
(Soolise võrdõiguslikkuse seadus, § 3.)
Stereotüübid - teatud sotsiaalsesse gruppi kuulumise alusel tehtud otsused inimese omaduste ja käitumise kohta.
Millised on kõige levinumad stereotüübid?

Sotsiaalne liikuvus

ÜKS VÕIMALUS INIMESTE JAGAMISEKS

MASLOW PÜRAMIID

Kõigepealt peavad olema täidetud alumised vajadused, et saaks täita vajadusi tipus. MIKS?
Kuhu kuuluvad usk ja kunst?
Statistikaameti kaart 2011, mis näitab mitu meest on 100 naise kohta 20-34. aastaste seas.
Sinine tähendab alla 100, oranž üle saja.
Mida võib järeldada infost?

Sotsiaalne tõrjutus

Sotsiaalne liikuvus ehk inimese liikumine ühelt sotsiaalselt staatuselt teisele.
 • Horisontaalne sotsiaalne liikuvus. Liikumine sarnase staatusega sotsiaalsete gruppide vahel (nt maalt linna, linnast maale, ühest tehasest teise)
 • Vertikaalne sotsiaalne liikuvus. Liikumine erineva staatusega sotsiaalsete gruppide vahel (nt kohtusekretärist kohunikuks).
Arutle, kas Eestis on kerge oma staatust parandada? Põhjenda.
Osad inimesed on ühiskonnas tõrjutud.
Millised on sotsiaalselt tõrjutud ühiskonnagrupid Eestis?
Mida saaksid tõrjutute olukorra parandamiseks teha
1. nemad ise,
2. riik,
3. teised ühiskonnaliikmed.