Otsing sellest blogist

UUS!!!

Palumetsad

Blogi, mis räägib kõigest, mis on Leonhardile oluline ja/või huvitav. Kommenteerige, tellige, lugege, nautige ja õppige. Palumets  on pohla ...

teisipäev, 5. jaanuar 2021

LGBT+

LGBT või GLBT on seksuaalvähemusi ja soovähemusi tähistav lühend, mis tuleb sõnadest lesbigeibiseksuaalne ja transsooline inimene. Tähis on kasutusel 1990. aastatest lühendi "LGB" kohandusena. Viimane võeti kasutusele 1980. aastate keskpaigas, et asendada sõna "gei" LGBT-kogukonna tähistajana. Aktivistid ei pidanud mõistet "geikogukond" sobivaks, sest mõiste oli liialt piirav, tähistades esmajoones homoseksuaalseid mehi.
Lühendit kasutatakse laialt enesemääratlusena ning enamik seksuaal- ja sooidentiteedil tuginevatest kogukonnakeskustest ja meediast on sõna omaks võtnud.
Tähis loodi lühendina, et rõhutada seksuaalsusel ja sooidentiteedil põhinevate kultuuride mitmekesisust. Vaatamata sellele, et lühend loetleb eraldi lesbisid, geisid, biseksuaalseid ja transsoolisi inimesi, võidakse seda kasutada ka selleks, et viidata ükskõik kellele, kes on mitteheteroseksuaalne või mittepaiksooline. Sellise kaasamise rõhutamiseks lisatakse akronüümile sageli Q-täht. See sümboliseerib neid, kes identifitseerivad end queeridena või ei ole enda seksuaalset identiteetiseksuaalset sättumust või sugu veel leidnud (inglise keeles questioning). Lühend LGBTQ on kasutusel 1996. aastast. Intersooliste inimeste kaasamiseks lisatakse lühendisse täht I: LGBTI. Osa inimesi ühendavad kaks lühendit ja kasutavad tähist LGBTIQ. Teised kasutavad tähist LGBT+, et hõlmata kogu soo ja seksuaalsuse spektrum. Mitmed aktivistid peavad mõisteid LGBT ja queer teineteist välistavaks, sest leiavad, et erinevalt LGBT-st annab queer rohkematele seksuaal- ja sooidentiteetidele eluõiguse. Samuti leiavad osad aktivistid ja seksuaalsuse uurijad, et mõiste LGBT on vananenud ning selle asemel tuleks kasutada mõisted SOGI (inglise keeles lühend sexual orientation and gender identity), sest see ei rõhuta vähemuseks olemise aspekti ja normaliseerib erinevaid soo- ja seksuaalidentiteete.
Mõisted:
Tänapäeval on neid mõisteid päris palju.
draq-queen
mees, kes riietub sõu eesmärgil naiseks.
gei (ei soovita sõna homo)
Mees, kellele meeldivad teised mehed.
lesbi
Naine, kellele meeldivad teised naised.
transsoolisus
Mõiste, mis koondab enda alla inimesed, kelle sooline identiteet ja/või sooline eneseväljendus ei lange kokku bioloogilise ja/või juriidilise sooga.

Intersoolisus ehk vahesoolisus
Inimene, kes omab sootunnustes, muuhulgas kromosoomidessugunäärmetessuguhormoonides või suguelundites selliseid variatsioone, mis "ei sobitu tüüpilise mehe või naise keha definitsioonidesse". Selliste variatsioonide alla võib kuuluda suguelundite mitmesus või kombinatsioon kromosoomi genotüübis ja seksuaalses fenotüübis, mis ei vasta XY-mees ja XX-naine mudelile.
queer
Naine, kes riietub šou eesmärgil meheks.
aseksuaalsus
Seksuaalse külgetõmbe puudumine. Samuti madal või puuduv huvi seksuaalsete tegevuste vastu.
panseksuaalsus ehk omniseksuaalsus
Panseksuaalsus ehk omniseksuaalsus on romantilineseksuaalne või emotsionaalne külgetõmme inimeste vastu olenemata nende bioloogilisest või sotsiaalsest soost. Panseksuaalsed inimesed võivad end nimetada soopimedateks.

biseksuaalne identiteet
Seksuaalne identiteet, mis tugineb sellisele külgetõmbemustrile, sellega seotud käitumismustrile ning kogukondlikule ühtekuuluvusele nendega, kellel on samasugused mustrid. Biseksuaalne identiteet ei pea tingimata tähendama võrdset seksuaalset külgetõmmet mõlema soo poole. Biseksuaalseina identifitseerivad end sageli inimesed, kes eelistavad küll ühte sugu, aga ei välista ka teist.

biseksuaalne sättumus
Seksuaalne sättumus, millele on iseloomulik romantiline või seksuaalne külgetõmme mõlemast soost isikute poole ning neile isikutele suunatud seksuaalkäitumine.

Sooline voolavus (gender-fluid)
Inimese sooidentiteet muutub ajaga. Ajas muutuva sooidentiteediga inimene.
Küsitav (Questioning
Seksuaalne orientatsioon ehk seksuaalne identiteet neile, kes ei ole veel oma soolisest idenditeedis kindlad ja alles avastavad seda.
Mittebinaarne sooidentiteet
Kõik sooidentiteedid, mis jäävad väljapoole traditsioonilist mees-naine süsteemi.
Homoseksuaalne sättumus
Seksuaalne sättumus, millele on iseloomulik romantiline või seksuaalne külgetõmme enamasti samast soost isikute poole ning enamasti samast soost isikutele suunatud seksuaalkäitumine.

Homoseksuaalne identiteet
seksuaalset identiteeti, mis tugineb sellisele külgetõmbemustrile, sellega seotud käitumismustrile ning kogukondlikule ühtekuuluvusele nendega, kellel on samasugused mustrid.
Homoseksuaalsus on heteroseksuaalsuse ja biseksuaalsuse kõrval üks kolmest põhikategooriast, mis paikneb seksuaalse sättumuse kontiinumil. Teadlaste seas valitseva konsensuse järgi ei ole seksuaalne sättumus valik. Ei ole teada täpseid seksuaalse sättumuse kujunemise põhjuseid. Teadlased oletavad, et seksuaalse sättumuse määrab geneetiliste, hormonaalsete ja keskkonna tegurite kombinatsioon. Nad eelistavad bioloogial tuginevaid teooriaid, mis enamasti näevad põhjusena geneetilisi tegureid, varast sünnieelset keskkonda või mõlemat. Osa teadlasi ühendavad geneetilised põhjused sotsiaalsete teguritega.Teadlastel puudub laialdane tõendusmaterjal selle kohta, mis näitaks, et laste kasvatamisviis või varajased kogemused mängiks rolli seksuaalse sättumuse kujunemisel. Vaatamata sellele, et osa inimesi peab homoseksuaalset tegevust ebaloomulikuks, on teadusuurimused näidanud, et homoseksuaalsus on normaalne ja loomulik variatsioon inimese seksuaalsuses. Homoseksuaalsus ise ei ole negatiivsete psühholoogiliste tagajärgede põhjustajaks. Puuduvad usaldusväärsed tõendid, mis näitaksid, et seksuaalset sättumust oleks võimalik muuta kasutades selleks psühholoogilist sekkumist.
Homoseksuaalset naist kutsutakse lesbiks, meest geiks. Viimast kasutatakse mõnikord ka homoseksuaalsete inimeste üldnimetusena. Uurijatel on raske hinnata, et kui paljud inimesed identifitseerivad end homoseksuaalsetena või kui paljudel on olnud samast soost isikutega seksuaalseid suhteid. Muuhulgas seetõttu, kuna paljud geid ja lesbid ei avalikusta oma sättumust homofoobia ja heteroseksistliku diskrimineerimise tõttu. Mitmed geid ja lesbid on pühendunud samasoolises suhtes. Suhteliselt hiljutine poliitilise keskkonna muutus on teinud need paarid nähtavaks ning rahvaloendustel on hakatud ka neid loendama. Põhiliste psühholoogiliste näitajate poolest on homoseksuaalsed suhted samaväärsed heteroseksuaalsete suhetega.
Samasoolisi suhteid ja homoseksuaalset praktikat on läbi aegade eri kultuurides nii imetletud kui ka hukka mõistetud. 19. sajandi lõpus algas globaalne liikumine, mis taotleb homoseksuaalsete inimeste laiemat nähtavust ja tunnustust ühiskonnas ning seaduslikke õigusi. Muuhulgas õigust abielluda ja sõlmida kooselulapsendada ja olla lapsevanem, teenida sõjaväes, omada võrdset juurdepääsu tervishoiu teenustele ja tööturule ning luua õiguslikud alused homoseksuaalsete noorte kiusamise vastu.
Mõistet "homoseksuaalsus" kasutatakse harilikult rääkides inimestest. Homoseksuaalset käitumist on täheldatud läbi ajaloo nii eri ühiskondades kui ka loomariigis.
Seksuaalne orientatsioon ehk seksuaalne sättumus
Seksuaalne sättumus ehk seksuaalne orientatsioon on püsiv romantiline või seksuaalne külgetõmme (või nende kahe kombinatsioon) vastassoost, samast soost, mõlemast soost või enam kui ühest soost inimeste vastu. Enamasti on need külgetõmbed hõlmatud terminitesse "heteroseksuaalsus", "homoseksuaalsus" ja "biseksuaalsus". Aseksuaalsus kui seksuaalse atraktsiooni puudumine loetakse mõnikord neljandaks kategooriaks.
Need kategooriad sisaldavad omakorda nüansirikkamaid seksuaalseid identiteete ja terminoloogiat. Näiteks võidakse kasutada sättumuse kirjeldamiseks teistsuguseid mõisteid nagu näiteks panseksuaalsus või polüseksuaalsus. Seksuaalne sättumus on ka "isiku identiteet, mis tugineb neil külgetõmmetel, nendega seotud käitumistel ning kogukondlikul ühtekuuluvusel nendega, kes jagavad samu külgetõmbeid." Käitumisteadustes on kasutusel sookahesuslikule seksuaalse sättumuse käsitlusele alternatiivsed terminid: "androfiilia" ja "günekofiilia". Androfiilia kirjeldab seksuaalset külgetõmmet maskuliinsuselegünekofiilia feminiinsusele.
Teadlaste seas valitseva konsensuse järgi ei ole seksuaalne sättumus valik. Ei ole teada täpseid seksuaalse sättumuse kujunemise põhjuseid. Teadlased oletavad, et seksuaalse sättumuse määrab geneetiliste, hormonaalsete ja keskkonna tegurite kombinatsioon. Nad eelistavad bioloogial tuginevaid teooriaid, mis enamast näevad põhjusena geneetilisi tegureid, varast sünnieelset keskkonda või mõlemat. Osa teadlasi ühendavad geneetilised põhjused sotsiaalsete teguritega. Teadlastel puudub laialdane tõendusmaterjal selle kohta, mis näitaks, et laste kasvatamisviis või varajased kogemused mängiks rolli seksuaalse sättumuse kujunemisel. Uurijad on aastakümnete vältel näidanud, et seksuaalne sättumus on kontiinum eksklusiivsest külgetõmbest vastassoos vastu kuni eksklusiivse külgetõmbeni samast soost isikute vastu.
Polüseksuaalsus
Polüseksuaalsus on külgetõmme mitme soo poole. Polüseksuaalsus on seksuaalne identiteet, mida kasutavad inimesed, kelle arvates viitab mõiste "biseksuaalsussookahesusele ning sellest tulevale heteroseksuaalsuse ja homoseksuaalsuse vastandumisele.
See toob endaga kaasa selle, et biseksuaalsus ei ole midagi muud kui hübriid neist sugudest ja seksuaalsuse kahesusest. Samas on selline lähenemine biseksuaalsusele vaieldav. Biseksuaalsuse aktivistid sageli väidavad, et "bi" viitab sugudele, mis on samad, ning sugudele, mis on erinevad. Lihtsamalt öeldes viitab see külgetõmbele mitme soo poole.
Hermafrodiitsus 
Bioloogiline kahesoolisus, liitsugulisus ehk mõlemasugulisus.
Transvestiit
Inimene, kes riietub traditsiooniliselt vastassugupoolele omastesse riietesse.
Cross-Dresser 
(ingl: ristiriietuja) Sama tähendus, mis Transvestiidil.
Genderqueer
Sama tähendus, mis mittebinaarsel sooidenditeedil.
Cis-soolisus ehk paiksoolisus:
Cis-soolisus ehk paiksoolisus on olukord, kus inimese sooidentiteet kattub tema bioloogilise sooga. Paiksoolise inimese "sooidentiteet või sooroll vastab sellele, mida ühiskond peab kohaseks tema soole." Paiksoolisuse vastandmõisteks on transsoolisus.

Outing:
Outing (ingliskeelsest sõnast out 'väljas') on LGBT-inimese seksuaalse sättumuse või sooidentiteedi kogemata või meelega avalikustamine ilma isiku nõusolekuta. Mitmete nimetamisväärsete poliitikute, kuulsuste, sõjaväelaste ja vaimulike seksuaalset sättumust on nende tahte vastaselt avalikustatud. Avalikustajate motiivid on varieerunud pahatahtlikusest poliitiliste ja moraalsete uskumusteni. Paljud on sellise tegevuse vastu. Samas teised julgustavad avalike elu tegelasi "kapist välja tirima", kui nad kasutavad enda positsiooni, et kahjustada teisi homoseksuaalseid inimesi.
Olukord Eestis:
Eestis on praegu olukord kehv. Kuigi Eestis on olemas oma LGBT+ ühing nimega LGBT Ühing, siis enamik Eesti elanikest, tervelt 52% seda vastuvõetamatuks. Samas olukord paraneb, nooremad inimesed on teistsugustele soo- ja seksuaalorientatsioonidele rohkem vastuvõtlikumad.
Olukord Euroopas:
Lääne-Euroopas ja Skandinaavias on üldiselt suhtumine soo- ja seksuaalvähemustele hea, Ida-Euroopas ja postkommunistlikes riikides on see halvem ja pigem taunitav.
Olukord Maailmas:
Maailmas üldiselt on see pigem taunitav.
Ameerikas on olukord pigem hea.
Aafrikas ja araabiamaades on see surmanuhtlusega karistatav.
Aasias ei ole see lubatud. (Välja arvatud Siiami poolsaar, kus see on lubatud.)
Okeaanias on umbes pooltes riikides lubatud ja pooltes taunitav.